Affärsområden

logo

RSI

Road Status Information, är en världsledande teknisk tjänst som beskriver vinterväglaget i realtid och framtid. RSI underlättar för att driftsentreprenörer effektivt ska kunna förebygga, bekämpa och därmed förhindra halka. Det i sin tur kan förbättra trafikflödet och minska olycksrisken.

RSI möjliggörs genom att trafikanter ute på vägarna samlar in data, här läggs grunden – tillsammans med bland annat väderinformationen VViS– för en detaljerad bild av hur vägklimatet ser ut i realtid, men också detaljerade prognoser om kommande väglag. Genom att använda RSI kan saltanvändningen regleras, resurser effektiviseras och miljö sparas. RSI ger dessutom beställaren underlag att följa upp och utvärdera entreprenörens insatser. Därutöver uppmärksammas trafikanter på rådande förhållanden och framtida omständigheter i väglaget.

NEDANSTÅENDE INFORMATIONSKÄLLOR INGÅR I RSI:

VVIS: Stationer som visar vägytans temperatur, lufttemperatur, luftfuktighet, nederbördstyp, mängd, vindhastighet och riktning

Väderinformation: Väderprognoser, Väderprognoser, satellitdata och radarbilder.

GIS-system: Insamling, lagring, analys och presentation av data.

Klimatmodell: Modellen bygger på en välbeprövad vägvädermodell som beräknar yttertemperaturer och väglag för vägsträckor utifrån VViS.

Åtgärdsdata från entreprenör: GPS-baserad information om vad, var och när åtgärder har utförts i en driftentreprenörs område. Informationen används direkt av modellen för att räkna ut fryspunkt på vägen och väglaget. För beslutsfattaren ges en tydlig bild på om åtgärd har utförts av förarna och vilken effekt den fått.

Klimattolk: Central del i RSI – tar in och väger samman all tillgänglig information för att kunna räkna fram en nulägesstatus och presenteras. En liknande teknik används för att förutsäga när och var som tjällossning kan orsaka problem.

FCD (Floating Car Data): Realtidsdata från bilar. Två olika typer av data används; dels realtidsdata från fordonen som hjälper till att beskriva rådande väder och väglag och dels RFE-¬‐data som är ett mått på aktuell friktion som bilen uppmäter.

GUI: Användaren får, med RSI, ett lättläst verktyg och kan bedöma aktuellt¬ och kommande väderläge.


LÄS MER

BIFI

BiFi genererar prognos, realtids och historisk information om bärighetskapaciteten på grusvägar. BiFi skapar detta genom att kombinera information från en fordonsflotta utrustade med sensorer som samlar information från valda grusvägar och en modell för tjällossning. Fordonsinformationen behandlas tillsammans med tjälmodellen i en tolkmodell som ger en nulägesbild och en prognos som presenteras i en karta.

I samband med tjällossningen och större nederbördshändelser sker en bärighetsnedsättning av vägnätet. Vissa vägavsnitt klarar då inte tunga transporter utan risk för större skador på väg och fordon. För att förhindra skador och fastkörningar använder sig Trafikverket traditionellt sig av avstängningar och viktrestriktioner. Avstängningarna på det allmänna vägnätet leder till en merkostnad för skogsindustrin som beräknas uppgå till ca 600 miljoner kronor årligen.

Med BiFi går det att korta ner dessa avstängningar och göra systemet och hanteringen av bärighetsnedsättningar mer flexibel. BiFi är ett kostnadseffektivt verktyg som tillåter enklare planering av transporter i tjällossningstider utan att riskera fastkörningar eller skador på fordon. Samtidigt underlättar systemet driftsentreprenörers arbete med dispenser och hantering av avstängningar och viktrestriktioner.


LÄS MER

Vägstabilitet

Klimators metod att övervaka vägarna förväntas dramatiskt förenkla och förbättra övervakning av vägar generellt samt även detektion av skadade vägpartier. Metoden är lättanvänd och repeterbar och kan implementeras på alla vägar där datainsamling från rullande fordon är möjlig.

Det utvecklade systemet används för att kontinuerligt övervaka accelerationen som påverkar ett fordon i tre riktningar med hjälp av speciellt avsedda accelerometrar. Signalerna från accelerometrarna signalbehandlas och resultatet presenteras i form av ett kvalitetsindex gällande det senast körda vägpartiet. Med hjälp av GPS så märks resultatet med geografisk position och alla mätresultat kan sammanställas i en karta över vägkvalitet.


Exempel på användningsområden är:

● Allmän övervakning av vägkvalitet

● Övervakning av vägpåverkan från tunga fordon

● Studier av succesiv nedbrytning av vägar over tid

Informationen från systemet kan med fördel presenteras i ett grafiskt interface för enkel och tydlig överblick.


LÄS MER

Väglagsprognos

Väglagsprognoser görs genom att kombinera data från väderstationer, väderprognoser och väghållningsfordon. Väderprognoser gäller normalt för större områden, men för denna typ av applikation nedskalas informationen till väg nivå. Nedskalningen möjliggörs genom god lokalkännedom och analys av GIS (Geografiska Informations System).

Prognosmodellen är mycket flexibel och är tillgängligt i olika kvalitetsnivåer beroende på mängden tillgänglig indata. Precisionen ökar då man förser modellen med fler datakällor. I det enklaste utförandet kan modellen i princip köras för vilken plats som helst på jorden och förse väghållare med en god prognos som är till stor hjälp i deras arbete. Genom att tillföra data från väderstationer och fordon ger modellen en högkvalitativ prognos som hjälper väghållarna att optimera sin väghållning.

Indata:

● Numerisk väderprognos

● Meteorologiska Stationer VVIS-stationer

● Fordonsdata

● GIS


Utdata:

● Vägstatus

● Vägtemperatur och andra relevanta meteorologiska variabler

● Lämpliga väghållningsåtgärder

Beslutsstödssystem

Klimators beslutstödsmodell ger användaren en god översikt av aktuellt och kommande väderläge och i förhållande till detta ett noggrant avvägt förslag om vilka åtgärder som behöver genomföras nu och under de kommande 24 timmarna.

Klimators beslutstödsmodell ger dig information om:

● Rådande väder och väglag i ditt arbetsområde

● En prognos för de kommande 24 timmarna

● Behov av saltning & plogning

Genom Klimators beslutstödsmodell blir det möjligt att:

● Bättre planera arbetet vad det gäller vinterväghållning

● Möjlighet till att spara och optimera saltanvändningen

● Spara tid och resurser genom att vara bättre förberedd

Klimatos beslutstödsmodell finns i tre utföranden:

● Prognos för temperatur och halka för vägar och arbetsområden

● Modell som visar på behov av saltning och plogning i förhållande till väderutvecklingen

● GPS-baserad information som ger möjlighet till selektiv halkbekämpning

Väderstyrd väg

Väderstyrd väg betyder att väder och väglag påverkar vilken hastighet som är tillåten. Dynamisk hastighetsreglering är en av Klimators produkter som ger många fördelar för trafiksäkerhet och trygghet på vägen. Hastigheter som är relevanta för rådande väglag ger motiverade trafikanter och bättre flöde i trafiken.

Klimators vädermodell för hastighetsreglering kopplar rådande väglag till hastighet. Fördelarna är flera::

● Hastighetssänkning bara när väglaget är dåligt. Normalt är det bara svårt väglag ca 25% av tiden under vintern.

● Minskar risken för höga hastigheter vid svåra väglagsförhållanden.

● Fördel av att normal hastighet kan visas under bra väglagsförhållanden oavsett årstid.

● Dynamisk hastighetsreglering minskar olycksrisken.

Vädermodellen består av flera integrerade delar:

● Indata från VViS

● Tillpassning av VViS data till segment längs vägsträckor

● beräkning av vilken hastighet som skall råda i förhållande till väder och utförda åtgärd.

Fördelar med Klimators modell är att väglaget klassificeras i olika risknivåer. Varje risknivå har en rekommenderad hastighet eller en reducering av hastigheten relaterad till den ”normala” hastigheten.